Aktualności

Ustawa o promowaniu energii z kogeneracji

Ustawodawca przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa wprowadza nowy mechanizm wspierania w postaci dopłat aukcyjnych dla istniejących i nowych instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji.

 • kasuje system certyfikatów żółtych, fioletowych i czerwonych dla kogeneracji, których ważność i tak dobiegła końca z 31.12.2018 r.
 • wprowadza dopłaty aukcyjne dostępne w ramach puli odrębnie ustanawianych dla poszczególnych instalacji, w tym instalacji OZE. W tym ostatnim przypadku wdrożenie przepisów nastąpiło przez stosowne zmiany w przepisach obowiązującej ustawy o OZE,
 • W dniu 7 stycznia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę,
 • aukcje dla biogazowni będą ogłaszane w ramach aukcji dla instalacji OZE (także istniejących instalacji),
 • przy zakwalifikowaniu do dopłat aukcyjnych (wystąpienie z systemu błękitnych certyfikatów) wsparciu podlegać będzie tylko energia wprowadzona do sieci (a nie jak dotychczas także ta zużywana na własne potrzeby technologiczne).
 • ceny referencyjne na 2019 r. dla biogazowni rolniczych działających lub planowanych do wybudowania w systemie wsparcia kogeneracyjnego regulowane są ceną referencyjną wynoszącą odpowiednio:
  • 730 zł/MWh (instalacje biogazowni rolniczych do 0,5 MW mocy elektrycznej zainstalowanej)
  • 680 zł/MWh (instalacje biogazowni rolniczych powyżej 0,5 MW mocy elektrycznej zainstalowanej, ale nie większej niż 1 MW)
  • 640 zł/MWh (instalacje biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW).

Ceny referencyjne na 2019 r. w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów (którego gospodarzem jest Minister Energii) w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. został przedstawiony do konsultacji społecznych.

Dla biogazowni rolniczych działających z jednostkami kogeneracji spełniającymi kryteria wysokosprawnej przewiduje wyższe ceny referencyjne:

 • 730 zł/MWh dla jednostek o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW
 • 640 zł /MWh dla jednostek o mocy elektrycznej zainstalowanej powyżej 1 MW.

Projekt Rozporządzenia datowany na 20 grudnia 2018 r. przewiduje przeprowadzenia aukcji w 2019 zarówno dla instalacji biogazowni rolniczych działających (w systemie certyfikatów) jak i biogazowni nowych planowanych do uruchomienia po przeprowadzeniu aukcji. W tym pierwszym przypadku dostępne wolumeny energii nie są dostatecznie duże aby do systemu aukcyjnego przeszło więcej niż ok. 30% istniejących biogazowni. W przypadku nowych instalacji należałoby spodziewać się nowych wejść na rynek biogazowni o łącznej mocy ok. 160 MW w przeważającej większości o mocy jednostkowej do 1 MW (ok. 60%).

 

Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. i przedłożyło do konsultacji społecznych. Na przygotowanym formularzu zamieszczonym na stronach internetowych resortu można do dnia 15 stycznia zgłaszać uwagi.

Projekt Polityki zakłada miks energetyczny z dominacją wykorzystania paliw kopalnych.

Po roku 2030 resort prognozuje w elektroenergetyce:

 • wejście do systemu elektrowni jądrowych
 • sukcesywny wzrost mocy wykorzystujących paliwa gazowe
 • sukcesywny wzrost mocy w fotowoltaice
 • sukcesywny wzrost mocy w elektrowniach wiatrowych morskich
 • wygaszanie elektrowni wiatrowych na lądzie (*)
 • sukcesywny, ale powolny wzrost mocy zainstalowanej w biogazie

*Dużym zaskoczeniem jest wygaszanie mocy wytwórczych w elektrowniach wiatrowych lądowych – dziś najtańszych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wydawałoby się, że połączenie w systemie źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych wspomagane źródłami rozproszonymi gazowymi, w tym biogazowymi wpisze się na stałe w “krajobraz” krajowego systemu elektroenergetycznego. W naszej ocenie zasadne byłoby po zamortyzowaniu tych instalacji wymienić je na nowe nowoczesne źródła wiatrowe pozwalających w znacznie większej mierze optymalnie wykorzystać potencjał energii pierwotnej wiatru.

 

Akademia Biogazu

Wyniki aukcji dla nowych biogazowni rolniczych do 1 MW

Prezes URE ogłosił wyniki aukcji przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2018 r. dla biogazowni rolniczych o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW – tzw. aukcja „AZ/11/2018”.

W tej aukcji do wsparcia zakwalifikowano 29 ofert, a średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 538,86 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia wyniosła 569,69 zł/MWh.

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano ponad 3,489 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 1,972 mld zł, zaoferowanej w ramach 29 ofert złożonych przez 23 wytwórców. Wolumen energii wynika z planowanej (deklarowanej) przez producenta w aukcji produkcji energii w pełnym okresie funkcjonowania wsparcia (do 15 lat od wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z biogazu rolniczego).

Biogazownie rolnicze powinny zrealizować w okresie 3 lat następujące przedsiębiorstwa:

1. Agrigen Komorzewo Sp. z o.o.,

2. Agrigen Osów Sp. z o.o.,

3. Agrigen Rozwarzyn Sp. z o.o.,

4. Biogazownia Kamień Sp. z o.o.,

5. EKODAMIR Sp. z o.o. Sp. k.,

6. Energas Sp. z o.o.,

7. Gospodarstwo Rolne Partner S.C. Emil Derda, Paulina Derda,

8. iTen Sp. z o.o.,

9. PGB Energetyka 10 Sp. z o.o.,

10. PGB Energetyka 11 Sp. z o.o.,

11. PGB Energetyka 12 Sp. z o.o.,

12. PGB Energetyka 15 Sp. z o.o.,

13. PGB Energetyka 16 Sp. z o.o.,

14. PGB Energetyka 17 Sp. z o.o.,

15. PGB Energetyka 18 Sp. z o.o.,

16. PGB Energetyka 20 Sp. z o.o.,

17. PGB Energetyka 5 Sp. z o.o.,

18. PGB Energetyka 6 Sp. z o.o.,

19. PGB Energetyka 8 Sp. z o.o.,

20. PGB Energetyka 9 Sp. z o.o.,

21. PGB Inwestycje Sp. z o.o.,

22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Budmat” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus Józef Małysz,

23. PW Energie Odnawialne Sp. z o.o.

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy pomyślności w procesie budowy i eksploatacji.

Aukcje dla energii z nowych instalacji na 2018 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych. Aukcje dla różnych tzw. koszyków technologicznych odbędą się w dniach 17, 18, 19, 24, 25  października 2018 r.  Aukcje, w których rywalizować będą przedsiębiorcy ze swoimi instalacjami odnawialnych źródeł energii, z których nie wytworzono jeszcze energii elektrycznej. To nowe instalacje, które zostały zbudowane, ale nieuruchomione lub które zostaną zbudowane w zdefiniowanym czasie przez przedsiębiorcę lecz nie dłużej niż określa to ustawa. Wśród aukcji są również aukcje dla nowych biogazowni rolniczych.

Aukcje na 2017 rok – nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2017 r.

…Ministerstwo Energii przedstawiło nowe propozycje cen jednostkowych referencyjnych dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach aukcji, jakie planowane są do przeprowadzenia w reżimach ustawy o odnawialnych źródłach energii w roku 2017 r.

W porównaniu do roku ubiegłego niektóre instalacje OZE zyskały, a niektóre instalacje straciły na maksymalnej cenie sprzedaży energii elektrycznej jaką mogą „położyć” na aukcji ubiegając się o wsparcie konkurując z innymi przedsiębiorcami w danym koszyku technologicznym. Dla przypomnienia aukcje przeprowadzane są odrębnie dla instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW włącznie oraz dla instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej powyżej 1 MW.

Dla biogazowni rolniczych cena referencyjna nie uległa zmianie i ustalona została na minimalnym, określonym w ustawie, poziomie 550 zł/MWh zarówno dla instalacji do 1 MW jak i powyżej. Ten sam poziom przyjęty był w równoważnym rozporządzeniu Ministra Energii na rok 2016.

Poniżej wylistowano instalacje, dla których w projekcie rozporządzenia Minister Energii zaproponował zwiększyć cenę jednostkową referencyjną w stosunku do ceny przyjętej w rozporządzeniu za rok 2016 w układzie:  / cena referencyjna w 2016 / cena referencyjna w 2017 / różnica / (kwoty w zł/MWh):

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: / 305 zł / 405 zł / +100 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: / 335 zł / 365 zł / +30 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4: / 340 zł / 355 zł / +15 zł;
 • wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego: / 310 zł / 325 zł / +15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: / 435 zł / 450 zł / +15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: / 420 zł / 435 zł / +15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: / 300 zł / 375 zł / +75 zł;
 • hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: / 300 zł / 470 zł / +170 zł.

Poniżej instalacje, dla których w projekcie rozporządzenia, Minister Energii zaproponował obniżyć cenę jednostkową referencyjną w stosunku do ceny przyjętej w rozporządzeniu za rok 2016: / cena referencyjna w 2016 / cena referencyjna w 2017 / różnica / (każda w zł/MWh):

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: / 385 zł / 350 zł /-35 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: / 465 zł / 450 zł / -15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: / 445 zł / 425 zł / -20 zł;
 • hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: / 430 zł / 405 zł / -25 zł.

 

Opracowanie: Akademia Biogazu

Projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu w kontekście zagospodarowania masy pofermentacyjnej w celach nawozowych.

…Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu do konsultacji społecznych.  Projekt proponuje uregulować  kwestie obrotu masą pofermentacyjną w celach nawozowych, powstającą po procesie wytwarzania biogazu rolniczego zdefiniowanego w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Dotychczas i do czasu przyjęcia projektu noweli ustawy, masa pofermentacyjna, niezależnie czy powstała w procesie wytwarzania biogazu rolniczego, czy biogazu z osadów ściekowych czy innego rodzaju kwalifikowana jest jako odpad z kodem odpadu odpowiednio:

 • 19 06 05 / Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
 • 19 06 06 / Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych.

Konsekwencje tego są takie, że wykorzystanie masy pofermentacyjnej może mieć miejsce przy użyciu metody odzysku R10 z pełnymi konsekwencjami przeprowadzenia badań z zakresem zbieżnym jakie przeprowadza się jak dla osadów ściekowych (bez procesu fermentacji) wykorzystywanych w celu nawożenia. Dodatkowo, jak stanowią przepisu ustawy o odpadach i jego akty wykonawcze, nie ma możliwości przekazania masy pofermentacyjnej  osobom fizycznym, w tym rolnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i którzy nie posiadają pozwolenia na przetwarzanie odpadów

Odmiennie do powyższego, masę pofermentacyjną można uznać jako nawóz lub produkt uboczny. Wymaga to jednak szeregu badań i uzyskania opinii dla gotowej masy pofermentacyjnej. Proces uzyskiwania decyzji bywa zwykle dłuższy niż operacyjna konieczność wyprowadzania masy pofermentacyjnej ze zbiorników magazynowych przed okresem nienawożenia.

Przedmiotowy projekt nowelizacji upraszcza procedurę zagospodarowania masy pofermentacyjnej wytwarzanej w procesie wytwarzania biogazu rolniczego. Wprowadza pojęcie „produkty biogazowe” rozumiane jako „płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925);”

Produkty biogazowe można wprowadzać do obrotu zgodnie z przepisami sanitarnymi (rozporządzenia 1069/2009) o zadeklarowanych przez producenta składnikach pokarmowych. Wynika z tego, że aby wprowadzić do obrotu produkty biogazowe niezbędne będzie przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w stacji chemicznej (chemiczne) i laboratoriach biologiczno-weterynaryjnych (biologiczne).

Ważne jest również to, że produkty biogazowe mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Opracowanie: Akademia Biogazu

Wygrani i przegrani pierwszej aukcji OZE za 2016 r.

…W ostatnim dniu roboczym minionego roku przeprowadzona została pierwsza aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji OZE w reżimach ustawy o odnawialnych źródłach energii. Termin jedyny możliwy wynikał z późno przyjętych rozporządzeń wykonawczych, niezbędnych Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do przeprowadzenia aukcji w terminie co najmniej 30 dni od jej ogłoszenia. Aukcję przeprowadzono i ogłoszono wyniki mimo sygnałów prezentowanych w internetowych mediach branżowych o problemach  technicznych działania Internetowej Platformy Aukcyjnej. Wyłoniono lub nie zwycięzców spośród zarówno przedsiębiorców z instalacjami OZE już działającymi  w systemie świadectw pochodzenia (głównie biogazownie rolnicze o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW – koszyk 1 i powyżej 1 MW – koszyk 2 oraz głównie małe elektrownie wodne – koszyk 3), jak i przedsiębiorców, którzy dopiero zrealizują inwestycje po zapewnieniu sobie montażu finansowego instalacji OZE dopłatami aukcyjnymi (dotyczy głównie instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i wiatraków o mocy zainstalowanej do 1 MW – koszyk 4). Nie wszystkim startującym powiodło się i nie tylko za przyczyną niedostatecznie wysokiego wolumenu energii dostępnej w koszykach (koszyki 3 i 4) w stosunku do liczby złożonych ofert ale także z niedostatecznej liczby ofert złożonych w danym koszyku dla zapewnienia quorum (koszyk 2).

 

Szczegółowe wyniki aukcji pokazują, że system ten zawiera niedoskonałości. Jedna z nich polega na tym, że możliwe było złożenie ceny oferty na aukcji nawet poniżej hurtowej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (w koszyku 3 złożono ofertę w cenie 30 zł/MWh). Dla przypomnienia cena oferty zawiera rynkową hurtową cenę energii oraz jednostkową pomoc publiczną w postaci dopłaty aukcyjnej, co oznacza że oferta sprzedaży (prawdopodobnie omyłkowo lub w wyniku problemów technicznych IPA) zmusza przedmiotowego przedsiębiorcę do sprzedaży poniżej rynkowej ceny na rynku konkurencyjnym.

Ceny ofert w aukcjach, zwłaszcza w grupie nowych inwestycji oceniamy jako niskie. Wskazują one, że część przedsiębiorców zakwalifikowanych do dopłat pozyskała pomoc inwestycyjną na swoje instalacje i zredukowały cenę ofert aukcyjnych stosownie do reżimów ustawy i rozporządzeń. Jest również spora część nowych instalacji, które przygotowane zostały w jednej grupie kapitałowej, pozwalając na optymalizację kosztów inwestycyjnych i operacyjnych i w konsekwencji na redukcję ceny oferty w stosunku do konkurencyjnego rynku indywidualnych pojedynczych inwestycji.

Małym zainteresowaniem cieszyły się przejściem na system aukcyjny istniejące biogazownie rolnicze. Wynikać to może z kilku powodów:

 • Zbyt niska cena referencyjna w stosunku do potrzeb dla rentowności przedsięwzięcia,
 • Niejasna metodyka wyliczania jednostkowej pomocy publicznej;
 • Wsparcie energii elektrycznej dotyczy tylko energii wprowadzonej do sieci, a w przypadku biogazowni spora część energii wytwarzanej zużywana jest na potrzeby technologiczne;
 • Niezdecydowani w tej branży liczą na utrzymanie w dłuższym horyzoncie czasowym stabilnej ceny błękitnych certyfikatów i wydłużenie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Zainteresowanie istniejących przedsiębiorców biogazowych pewnie byłoby większe gdyby nie zamieniono zielonych certyfikatów na błękitne ustalając odrębne obowiązki w ostatniej noweli ustawy OZE z podażą na zakup praw majątkowych do nowych certyfikatów. Może przecież powtórzyć się scenariusz spadku cen certyfikatów błękitnych taki, jaki obserwujemy od 2012 r. na rynku zielonych certyfikatów. A gwarancji ogłoszenia kolejnych aukcji dla istniejących biogazowni rolniczych nie ma. Korzystając z doświadczeń pierwszych aukcji warto poprawić kilka regulacji, szczególnie eliminując wspomniane mankamenty, ujednolicając sposób wyliczenia jednostkowej pomocy publicznej.

 

Opracowanie: Akademia Biogazu