Aukcje na 2017 rok – nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2017 r.

…Ministerstwo Energii przedstawiło nowe propozycje cen jednostkowych referencyjnych dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w ramach aukcji, jakie planowane są do przeprowadzenia w reżimach ustawy o odnawialnych źródłach energii w roku 2017 r.

W porównaniu do roku ubiegłego niektóre instalacje OZE zyskały, a niektóre instalacje straciły na maksymalnej cenie sprzedaży energii elektrycznej jaką mogą „położyć” na aukcji ubiegając się o wsparcie konkurując z innymi przedsiębiorcami w danym koszyku technologicznym. Dla przypomnienia aukcje przeprowadzane są odrębnie dla instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej do 1 MW włącznie oraz dla instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej powyżej 1 MW.

Dla biogazowni rolniczych cena referencyjna nie uległa zmianie i ustalona została na minimalnym, określonym w ustawie, poziomie 550 zł/MWh zarówno dla instalacji do 1 MW jak i powyżej. Ten sam poziom przyjęty był w równoważnym rozporządzeniu Ministra Energii na rok 2016.

Poniżej wylistowano instalacje, dla których w projekcie rozporządzenia Minister Energii zaproponował zwiększyć cenę jednostkową referencyjną w stosunku do ceny przyjętej w rozporządzeniu za rok 2016 w układzie:  / cena referencyjna w 2016 / cena referencyjna w 2017 / różnica / (kwoty w zł/MWh):

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej: / 305 zł / 405 zł / +100 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej: / 335 zł / 365 zł / +30 zł;
 • wykorzystujących wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż określony w pkt 3 i 4: / 340 zł / 355 zł / +15 zł;
 • wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego: / 310 zł / 325 zł / +15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: / 435 zł / 450 zł / +15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 MWt, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji: / 420 zł / 435 zł / +15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: / 300 zł / 375 zł / +75 zł;
 • hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: / 300 zł / 470 zł / +170 zł.

Poniżej instalacje, dla których w projekcie rozporządzenia, Minister Energii zaproponował obniżyć cenę jednostkową referencyjną w stosunku do ceny przyjętej w rozporządzeniu za rok 2016: / cena referencyjna w 2016 / cena referencyjna w 2017 / różnica / (każda w zł/MWh):

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie: / 385 zł / 350 zł /-35 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: / 465 zł / 450 zł / -15 zł;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej: / 445 zł / 425 zł / -20 zł;
 • hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW: / 430 zł / 405 zł / -25 zł.

 

Opracowanie: Akademia Biogazu