Projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu w kontekście zagospodarowania masy pofermentacyjnej w celach nawozowych.

…Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu do konsultacji społecznych.  Projekt proponuje uregulować  kwestie obrotu masą pofermentacyjną w celach nawozowych, powstającą po procesie wytwarzania biogazu rolniczego zdefiniowanego w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Dotychczas i do czasu przyjęcia projektu noweli ustawy, masa pofermentacyjna, niezależnie czy powstała w procesie wytwarzania biogazu rolniczego, czy biogazu z osadów ściekowych czy innego rodzaju kwalifikowana jest jako odpad z kodem odpadu odpowiednio:

  • 19 06 05 / Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
  • 19 06 06 / Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych.

Konsekwencje tego są takie, że wykorzystanie masy pofermentacyjnej może mieć miejsce przy użyciu metody odzysku R10 z pełnymi konsekwencjami przeprowadzenia badań z zakresem zbieżnym jakie przeprowadza się jak dla osadów ściekowych (bez procesu fermentacji) wykorzystywanych w celu nawożenia. Dodatkowo, jak stanowią przepisu ustawy o odpadach i jego akty wykonawcze, nie ma możliwości przekazania masy pofermentacyjnej  osobom fizycznym, w tym rolnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i którzy nie posiadają pozwolenia na przetwarzanie odpadów

Odmiennie do powyższego, masę pofermentacyjną można uznać jako nawóz lub produkt uboczny. Wymaga to jednak szeregu badań i uzyskania opinii dla gotowej masy pofermentacyjnej. Proces uzyskiwania decyzji bywa zwykle dłuższy niż operacyjna konieczność wyprowadzania masy pofermentacyjnej ze zbiorników magazynowych przed okresem nienawożenia.

Przedmiotowy projekt nowelizacji upraszcza procedurę zagospodarowania masy pofermentacyjnej wytwarzanej w procesie wytwarzania biogazu rolniczego. Wprowadza pojęcie „produkty biogazowe” rozumiane jako „płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925);”

Produkty biogazowe można wprowadzać do obrotu zgodnie z przepisami sanitarnymi (rozporządzenia 1069/2009) o zadeklarowanych przez producenta składnikach pokarmowych. Wynika z tego, że aby wprowadzić do obrotu produkty biogazowe niezbędne będzie przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w stacji chemicznej (chemiczne) i laboratoriach biologiczno-weterynaryjnych (biologiczne).

Ważne jest również to, że produkty biogazowe mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Opracowanie: Akademia Biogazu