Promocje i regulamin

 

Promocja 1:

Kupując dowolny produkt, każdy kolejny o wartości nie większej przysługuje Ci za pół ceny. Promocja ważna 6 miesięcy od daty zakupu dokonanego w cenie standardowej lub do odwołania lecz nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty zakupu dokonanego w cenie standardowej.

 

Promocja 2:

Kupując dowolny produkt „business” w danej kategorii produktowej, wszystkie dowolne produkty „basic” w tej samej kategorii produktowej przysługują Ci za 30% ceny standardowej. Wśród kategorii produktowej wyróżniamy odrębnie np. „Ocena rentowności” oraz „Analizy i kalkulatory”. Promocja ważna 1 miesiąc od daty zakupu dokonanego w cenie standardowej lub do odwołania lecz nie wcześniej niż 2 tygodnie od daty zakupu dokonanego w cenie standardowej.

 

Promocja 3:

Kupując produkty za łączną cenę netto powyżej 27.000 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych netto) w okresie 6 miesięcy, wszystkie następne dowolne produkty nabywane w naszym Sklepie przysługują Ci za 30% ceny standardowej. Promocja ważna 6 miesięcy od daty ostatniego zakupu na łączną kwotę powyżej 27.000 zł lub do odwołania, lecz nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty zakupu dokonanego w cenie standardowej.

 

Regulamin

portalu i sklepu działającego pod witryną www.akademiabiogazu.pl

 

Rozdział 1 – Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal internetowy pod adresem akademiabiogazu.pl oraz wszystkich jego użytkowników.
 1. Niniejszy regulamin ustanawia zasady składania, ewidencjonowania i realizacji zamówień (zakupów) składanych za pośrednictwem sklepu działającej pod adresem internetowym akademiabiogazu.pl, dalej „sklep” będącego częścią portalu działającego pod tym samym adresem www.akademiabiogazu.pl, dalej „portal”.
 1. Użytkując portal lub dokonując zakupu w sklepie, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Osoby, które użytkują portal niezgodnie z regulaminem zobowiązane są do jego opuszczenia.
 1. Użyte w regulaminie oznaczenia określają:
 1. Kupujący – osoba, firma lub instytucja składająca zamówienie i dokonująca zakupów w sklepie. To osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej. Kupujący w sklepie jest jednocześnie użytkownikiem portalu, o którym mowa poniżej.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z portalu internetowego bez składania zamówień (dokonywania zakupów w sklepie).
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym akademiabiogazu.pl będący integralną częścią portalu internetowego www.akademiabiogazu.pl.
 4. Portal – portal internetowy działający pod adresem internetowym akademiabiogazu.pl zawierający informacje, dane, zdjęcia i inne dokumenty w szczególności dotyczące rynku energii ze źródeł odnawialnych, w tym biogazowni rolniczych. Portal zawiera sklep internetowy, za pomocą którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, o których mowa poniżej.
 5. Towar – produkty lub usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie. W ofercie sklepu znajdują się towary dostarczane do Kupującego drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca – podmiot prowadzący i zarządzający portalem i sklepem pod nazwą Akademia Biogazu na witrynie internetowej akademiabiogazu.pl. Jest nim Akademia Biogazu Paweł Danilczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 9 lok. 39, 01-909 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający nr NIP 5422607193 oraz REGON: 366263291.
 7. Formularz zamówienia – dalej formularz, to dokument wypełniany przez Kupującego i weryfikowany przez Sprzedającego. Określa dane Kupującego wymagane do złożenia zamówienia. Wypełnienie i podpisanie przez Kupującego formularza jest konieczne do podjęcia i realizacji sprzedaży przez Sprzedającego. Sposób złożenia formularza reguluje Regulamin.
 8. Cena – jeśli nie podano inaczej jest ceną zakupu towarów brutto (z VAT). Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny towarów obejmują koszt dostawy dokonywany drogą elektroniczną. Cennik Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 9. Pliki Cookies – krótkie pliki tekstowe będące danymi informatycznymi, służącymi do przeglądania zawartości portalu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym użytkownika, i które służą do dostosowania oferty portalu do potrzeb Użytkownika.

Rozdział 2 – Techniczne warunki korzystania z portalu, w tym ze sklepu

 1. Sprzedawca prowadzi działania starannie dla należytego działanie witryny internetowej www.akademiabiogazu.pl.
 2. Korzystanie ze sklepu lub portalu jest dostępne dla Kupującego lub Użytkownika, który dysponuje w szczególności:
  1. komputerem lub innym urządzeniem do komunikacji internetowej,
  2. aktywnym łączem internetowym,
  3. przeglądarką internetową,
  4. aktywnym kontem e-mail.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Sprzedawcę blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanie przez Sprzedającego wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili w tym za kierowanie e-maili do katalogu „wiadomości“ – śmieci SPAM” przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.
 1. Portal Sprzedawcy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 1. Sprzedający informuje, że ruch na stronie www.akademiabiogazu.pl jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych dotyczących sposobu i popularności korzystania z zasobów Internetu. Korzystanie ze stron portalu oznacza, że Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.
 1. Sprzedawca informuje, że większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na stosowanie plików cookies do zwiększania efektywności i łatwości działania portalu na urządzeniu użytkownika. Decyzja dotycząca wyrażenia zgody na używanie plików cookies należy do Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia używanej przeglądarki.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są na portalu w części dotyczącej Polityki Coockies i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Rozdział 3 – Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem przez Kupującego formularza i potwierdzeniem przez Sprzedawcę zawarcia umowy Sprzedaży. Równoważne wypełnieniu formularza jest wysłanie przez Kupującego do Sklepu wiadomości za pośrednictwem e-mail określającej dane Kupującego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/siedziba firmy, przedmiot zakupu (oznaczenie towaru) oraz środki kontaktu bezpośredniego, w tym szczególnie telefon komórkowy oraz adres elektroniczny e-mail, na który dostarczony zostanie Towar.
 1. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2 dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę przesłania Formularza lub wiadomości e-mail, o których mowa w pkt. 2.
 1. Dokonując kupna jednego z Towarów Kupujący zawiera umowę ze Sprzedawcą.
 1. Kupujący wypełniając formularz zgłoszeniowy jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i całkowicie akceptuje jego postanowienia.
 1. Kupujący akceptując regulamin składa tym samym oświadczenie o następującej treści:
  1. wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez administratora portalu, moich danych osobowych (przekazanych w formularzu) tylko do celów należytego wykonania umowy sprzedaży towaru lub towarów.
  2. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z portalu, w tym ze sklepu.
  3. zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 1. W formularzu zamówienia Kupujący może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 1. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku nieprawidłowo, w tym niekompletnie wypełnionego formularza.
 1. W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego.
 1. Dokonywanie Zamówień za pomocą Sklepu jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Formularze przesłane przez Kupującego w soboty oraz niedzielę i święta mogą być rozpatrywane przez Sprzedawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po w/w dniach.
 1. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 503 390 850 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@akademiabiogazu.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zamówienia.
 1. Sprzedawca dostarcza elektronicznie Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Oryginał paragonu lub faktury przesłane zostaną na wskazany adres Kupującego, o ile takie żądanie zostało wystosowane w formularzu oraz dane do przesłania dokumentu sprzedaży zostały w pełni przez Kupującego podane.
 1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny oraz do odbioru Towaru za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail wskazanego w zamówieniu.
 1. Przyjmuje się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.

Rozdział 4 – Formy płatności

 1. W Sklepie istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch form płatności:
  1. przelew bankowy za pośrednictwem PayPal Express Checkout.
  2. przelew bankowy w terminie 7 dni od daty złożenia formularza zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w Banku mBank 61 1140 2004 0000 3002 7674 4436 (tytułem w przelewie z nr zamówienia).
 2. Brak zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego za zamówiony towar lub towary w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może skutkować anulacją zamówienia przez Sprzedającego.

Rozdział 5 – Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru lub zamówionych towarów przez Sprzedawcę. Czas inny niż dni robocze nie jest zaliczany do czasu realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dokonania płatności przez Kupującego za zamówiony Towar.
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zapłaty za towar przez Kupującego rozumianego jako zaksięgowanie Ceny (należnej kwoty brutto za towar) na koncie bankowym Sprzedawcy.
 1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek – piątek). Sprzedawca nie wyklucza realizacji zamówienia w dni wolne od pracy.
 1. Dostawa towaru w dni wolne od pracy może być uzgodniona ze Sprzedającym telefonicznie, a fakt takiego uzgodnienia zostanie potwierdzony mailem wysłanym przez Sprzedającego do Kupującego.
 1. Termin wysłania towaru na wskazany elektroniczny adres dostawy wynosi do 24 godzin od zaksięgowania na koncie Sprzedającego kwoty brutto zamówienia. Wyjątek stanowią niektóre dokumenty oraz wnioski administracyjne przygotowywane indywidualnie, co zostało określone w opisie poszczególnych towarów. Dla przyspieszenia dostawy rekomendowany jest poprzedzający kontakt telefoniczny ze Sprzedającym.
 1. Wysłanie na wskazany przez Kupującego elektroniczny adres dostawy jest tożsame z dostarczeniem przez Kupującego towaru i otrzymaniem towaru przez Sprzedającego.
 1. Koszt dostawy towaru oraz dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura) zawarty jest w cenie zamówienia.

Rozdział 6 – Prawa i odpowiedzialność, w tym prawa autorskie

 1. Wszelkie informacje zawarte na portalu, w tym ofertowane w sklepie towary, jeżeli nie wskazano inaczej są autorstwa Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca sprzedając towar nie zbywa praw autorskich na rzecz Kupującego do towaru i może dysponować częścią lub całością Towaru w innych własnych celach.
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystanie Towaru przez Kupującego na jego własne potrzeby edukacyjne i/lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności związane z rozwijanymi projektami inwestycyjnymi w zakresie odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem postanowień pkt 4-8 poniżej.
 1. Kupujący (użytkownik) nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych w sklepie treści zawartych w Towarze lub nabytych na portalu w całości ani ich fragmentów oraz nie jest uprawniony do wykonywania kopii w celach komercyjnych. Informacje zawarte w Towarach lub na portalu podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm).
 1. Sprzedający wyraża zgodę na dokonywanie przez Kupującego zmian lub modyfikacji Towaru tylko i wyłącznie na własne cele edukacyjne lub prowadzonej działalności gospodarczej Kupującego z wyłączeniem zmian i modyfikacji, które miałyby posłużyć zabronionej przez Sprzedającego publikacji lub wprowadzenia zmienionego/zmodyfikowanego Towaru do dalszej sprzedaży/obrotu) .
 1. Sprzedawca zabrania odsprzedaży, odpłatnej lub bezpłatnej dystrybucji części lub całości Towaru podmiotom lub osobom trzecim.
 1. Sprzedawca zabrania publikacji części lub całości Towaru, w tym publikacji w czasopismach naukowych, branżowych i w Internecie.
 1. Sprzedawca dopuszcza wyrażenie zgody na publikację informacji zawartych na ogólnodostępnych stronach portalu przez Użytkownika (np. na innych stronach internetowych) na zasadach uzgodnionych pisemnie ze Sprzedawcą. W przypadku udzielenia takiej zgody, Użytkownik wskaże źródło cytowanych informacji poprzez podanie linku do strony portalu.
 1. Informacje zawarte na ogólnodostępnych stronach portalu oraz w towarach są poglądowe i oparte o najlepszą wiedzę Sprzedawcy i mają wspomóc Kupującego w pozyskaniu wiedzy (know-how) na temat rynku odnawialnych źródeł energii.
 1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ryzyka z decyzji lub przedsięwzięć, a także działań (w szczególności decyzji inwestycyjnej) jakie Kupujący lub Użytkownik podejmie posiłkując się informacjami, danymi i analizami zamieszczonymi w portalu lub nabytych przez Kupującego towarach. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki tych decyzji, przedsięwzięć lub działań.
 1. Sprzedający nie gwarantuje skuteczności postępowania administracyjnego podjętego przez Kupującego lub Użytkownika prowadzonego przez Sprzedającego lub Użytkownika na podstawie informacji zamieszczonych na otwartych stronach portalu lub w nabytych przez Kupującego towarach.
 1. Zakup towaru w sklepie lub nabycie informacji z ogólnodostępnych stron portalu przez Kupującego lub Użytkownika nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań Sprzedawcy wynikających z wykorzystywania informacji przez Kupującego lub Użytkownika lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany lub przez instytucję finansującą inwestycję Kupującego lub Użytkownika, a żadna z jego części nie może być traktowana jako porada inwestycyjna Sprzedawcy udzielana Kupującemu lub Użytkownikowi lub jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

Rozdział 7 – Procedura reklamacyjna i stanowisko w sprawie zwrotów.

 1. Użytkownik lub Kupujący ma możliwość zgłoszenia zakłóceń w funkcjonowaniu portalu lub sklepu wysyłając e-mail na adres elektroniczny poczty: biuro@akademiabiogazu.pl lub telefonicznie pod numerem 503 390 850.
 1. W sytuacji w której, w ciągu 48 godzin od chwili spodziewanego zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy nie zostanie dostarczony zakupiony przez Kupującego Towar, Kupujący poinformuje o tym fakcie Sprzedającego mailowo na adres biuro@akademiabiogazu.pl. Niezależnie Kupujący może w przypadku zaistnienia takiej sytuacji powiadomić Sprzedającego telefonicznie. Treść przekazywanej do Kupującego informacji w przedmiotowej sprawie powinna zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby podanej w formularzu podczas zakupu.
  2. adres mailowy na jaki ma zostać wysłany Towar.
  3. nazwę Towaru lub link ze strony Sklepu do danego towaru.
 1. Sprzedający niezwłocznie zweryfikuje poprawność przebiegu transakcji oraz zaksięgowania należności za zakupiony przez Kupującego towar. W przypadku poprawnie zaksięgowanych należności na rachunku Sprzedającego, towar zostanie nadany na wskazany adres mailowy w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie. W innym przypadku Strony podejmą niezwłoczne działania na rzecz wyjaśnienia rozbieżności w sprawie zakupu towaru przez Kupującego.
 1. Kupujący będący konsumentem, nabywając w sklepie towary wyraża zgodę na udostępnienie przez Sprzedającego tych towarów niezwłocznie po dokonaniu zakupu i potwierdzeniu jego realizacji przez Sprzedającego oraz przed upływem 10 dniowego okresu uprawniającego Kupującego do odstąpienia od umowy zakupu towaru za pośrednictwem Internetu.
 1. Stosownie do przepisu art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z dnia 31 marca 2000 r.) Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Towaru w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy, a Kupujący niniejszym przyjmuje to do wiadomości i na co wyraża zgodę.

Rozdział 8 – Informacja nt. ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Pawel Danilczuk Akademia Biogazu, ul. Sokratesa 9/39, 01-909 Warszawa, NIP: 542-26-07-193; REGON: 366263291; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Klienta.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paweł Danilczuk e-mail: biuro@akademiabiogazu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizowania praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, jak również w celu prawidłowego i skutecznego administrowania przedsiębiorstwem Administratora oraz zarządzania zasobami ludzkimi u Administratora.
 4. Klient ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • żądania usunięcia jego danych, o ile nie są one już niezbędne do realizowania celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania stosunku prawnego wynikającego z niniejszej. umowy oraz przez czas wymagany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji rachunkowo-księgowej.

Rozdział 9 – Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem akademiabiogazu.pl.
 1. W razie ewentualnej zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów drogą elektroniczną. Sprzedawca dopuszcza dostawę Towarów w innej formie na warunkach uzgodnionych odrębnie przez strony.
 1. Kupujący składając zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu email oraz numeru telefonu przez Sprzedawcę, będącego administratorem danych osobowych.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, itp.).
 1. W sprawach nieuregulowanych w formularzu zamówienia oraz niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i zasad sprzedaży w sklepie. Zmienione reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej akademiabiogazu.pl z zastrzeżeniem zamówień i zakupów dokonanych przed terminem wejścia w życie nowego regulaminu, dla których obowiązuje regulamin obowiązujący na dzień złożenia tego zamówienia lub dokonania zakupu.
 1. Wszelkie zmiany w treści regulaminu będą nanoszone bezpośrednio na portalu.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2017 r.