Nazwa szkolenia:

Procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym biogazowni rolniczej

Lokalizacja szkolenia:

Warszawa

Data szkolenia:

15 marca 2019 r. (piątek)
7,5 godz. w tym 1 godz. przerw

Harmonogram szkolenia:

 • 10:00 rozpoczęcie
 • 11:45 przerwa kawowa 15 min
 • 13:45 lunch 30 min
 • 16:00 przerwa kawowa 15 min
 • 17:30 zakończenie szkolenia

Inne terminy tego szkolenia są podane w odrębnych zakładkach
Kolejne terminy tego szkolenia będą podawane sukcesywnie
Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych szkoleń zamkniętych dla firm/instytucji/grup (prosimy o kontakt dla ustalenia dogodnego terminu)

Organizator szkolenia

Akademia Biogazu
Akademia Biogazu Paweł Danilczuk
NIP: 5422607193
REGON: 366263291
Adres: ul. Sokratesa 9/39, 01-909 Warszawa

Kontakt do organizatorów:
Tel: 503 390 850

e-mail: biuro@akademiabiogazu.pl

Kontakt do prowadzących:
Będzie podany na szkoleniu

ZAPRASZAMY!

Trenerzy

Prowadzący szkolenia – trenerzy

Paweł Danilczuk

 • Absolwent Wydziału Elektrycznego (kierunek Elektroenergetyka) Politechniki Warszawskiej
 • Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji (specjalizacja OZE) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • W latach 2007 – 2010 koordynator projektów z zakresu realizacji zadań związanych z energetyką zawodowo-przemysłową, zatrudniony u producenta oraz dostawcy rozwiązań energetyczny Grupy Enco.
 • W latach 2010 – 2016 starszy koordynator projektów z zakresu kompleksowego przygotowania inwestycji do realizacji (od green-filed do pozwolenia na budowę) dot. biogazowni rolniczych budowanych przez bezpośredniego inwestora Polską Grupę Biogazową S.A.
 • W latach 2014 – 2015 – związany z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie (na wydz. Studiów podyplomowych OZE), prowadzący zajęcia z zakresu rozwiązań energetycznych dedykowanych OZE
 • Prowadzący oraz występujący jako specjalista w trakcie wielu konferencji branżowych OZE organizowanych m.in. przez PIGEO
 • Autor artykułów z zakresu przygotowania inwestycji OZE (bariery, szanse, zagrożenia)
 • Od roku 2016 – współpracuje z koncernem energetycznym Energomera, głównie w zakresie inteligentnych rozwiązań układów pomiarowych

Adresaci

Adresaci – grupa docelowa

 • Rolnicy i hodowcy
 • Przetwórcy sektora rolno-spożywczego
 • Deweloperzy i inwestorzy biogazowni rolniczych
 • Pracownicy firm zajmujących się biogazowniami rolniczymi
 • Pracownicy urzędów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego
 • Pracownicy uczelni i ośrodków naukowych zaangażowanych w rozwój biogazu
 • Pracownicy firm doradczych
 • Studenci i doktoranci uczelni przyrodniczych i technicznych
 • Osoby zainteresowane zapoznaniem się od podstaw lub poszerzeniem wiedzy technicznej biogazowni rolniczych (nie trzeba mieć wykształcenia technicznego ani doświadczenia w zakresie wykorzystania biogazu by zrozumieć przedstawiany materiał problemowy szkolenia)

Cel

Cele szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy dla inicjacji procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej
 • Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania się do procesu inwestycyjnego (niezbędne dokumenty)
 • Nabycie wiedzy w zakresie wybory optymalnej lokalizacji pod inwestycję
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do oceny dokumentacji projektowej przygotowanej przez podmioty trzecie
 • Nabycie wiedzy w zakresie skutecznego nadzoru oraz koordynacji prac zleconym podmiotom trzecim
 • Nabycie wiedzy w zakresie sprawnej i skutecznej współpracy z organami wydającymi zgody oraz decyzje.
 • Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowej interpretacji decyzji oraz postanowień wydanych przez organy decyzyjne trakcie całego postępowania administracyjnego
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowania własnej koncepcji biogazowni rolniczej
 • Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowania poszczególnych wniosków podczas procesu administracyjnego
 • Pozyskanie wiedzy dla inicjacji procesu inwestycyjnego mikroinstalacji – biogazowni rolniczej
 • Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania się do procesu inwestycyjnego (niezbędne dokumenty)
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do oceny dokumentacji projektowej przygotowanej przez podmioty trzecie
 • Nabycie wiedzy w zakresie sprawnej i skutecznej współpracy z organami wydającymi zgody oraz decyzje.
 • Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowej interpretacji decyzji oraz postanowień wydanych przez organy decyzyjne trakcie całego postępowania administracyjnego
 • Mikroinstalacja biogazowni rolniczej – ocena opłacalności w polskich warunkach
 • Analiza warunków optymalnej eksploatacji mikrobiogazowni wg zdefiniowanych potrzeb inwestora

Program

Program szkolenia

 • Krótkie rozpoznanie oczekiwań uczestników od szkolenia
 • Wprowadzenie do procesu inwestycyjnego instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Analiza założeń inwestycyjnych
 • Przygotowanie do procedury administracyjnej
  • Znajomość podstawowych aktów prawnych
  • Znajomość definicji
   • in. biogazu rolniczego
  • Zakres pełnej procedury administracyjnej
  • Konsultacja z lokalnymi władzami
  • Konsultacje z lokalnymi mieszkańcami i interesariuszami
 • Wybór lokalizacji
  • Weryfikacja z dokumentami planistycznymi gminy (przeznaczenie terenu w planach gminy);
  • Weryfikacja pod względem klasy i użytku gruntu
  • Weryfikacja podłoża (nośność gruntu, różnica wysokości terenu)
  • Weryfikacja kształtu działki pod inwestycję;
  • Weryfikacja pod względem komunikacyjnym (m.in. dostawa substratów, ciężar pojazdów na plac budowy oraz docelowy podczas eksploatacji),
  • Weryfikacja pod względem odległości od linii energetycznej do której potencjalnie możemy przyłączyć planowane źródło wytwórcze
  • Weryfikacja pod względem możliwości sprzedaży (wykorzystania) wytworzonej energii elektrycznej i/lub cieplnej do odbiory końcowego
  • Weryfikacja warunków energetycznych w rejonie, które mogą wpłynąć na wydanie bądź odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej przez operatora sieci dystrybucyjnej (tzw. lokalny zakład energetyczny);
  • Weryfikacja pod względem możliwości uzyskania służebności przesyłania i przeprowadzenia inwestycji liniowych;
  • Weryfikacja pod względem dostępności mediów (wodociąg, inne sieci na plac budowy oraz docelowe);
  • Weryfikacja pod względem możliwości przekazania innym podmiotom lub wykorzystania masy pofermentacyjnej wytworzonej w instalacji
 • Ostateczne potwierdzenie założeń inwestycyjnych wg wybranej lokalizacji
  • Weryfikacja wybranej lokalizacji pod względem wstępnych założeń ekonomicznych
  • Weryfikacja wybranej lokalizacji pod względem wstępnych założeń techniczno-technologicznych – koncepcja techniczno-technologiczna biogazowni
 • Przygotowanie do rozpoczęcia procedury administracyjnej
  • Nawiązanie współpracy z doświadczoną firmą odpowiedzialną za rozwój deweloperski
  • Samodzielne prowadzenie procedury administracyjnej (szans/zagrożenia).
  • Potwierdzenie dostępności dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia oraz przeprowadzenia pełnej procedury administracyjnej
 • Procedura środowiskowa dla instalacji o mocy powyżej 0,5 MW
  • Akt prawny, wg którego prowadzi się postępowanie
  • Przygotowanie pierwszego wniosku przez Inwestora (świadomość odpowiedzialności / ryzyko / konsekwancja treści wniosku w dalszej procedurze)
  • Treść wniosku / przykład
  • Zawartość Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia / przykładowy KIP
  • Elastyczność rozwiązań
  • Organy biorące udział w postępowaniu / opinie, uzgodnienia, postanowienia
  • Nadzór prac organów administracyjnych / relacje inwestorskie
   • Brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko
   • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko / konieczność zlecenia upoważnionej firmie, specjalistom
  • Ocena raportu przez organy
  • Rozprawa społeczna / jak zaplanować i poprowadzić rozprawę społeczną?
  • Wydanie decyzji środowiskowej / analiza zapisy w decyzji
  • Tryb odwoławczy od decyzji
 • Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy
  • Akt prawny, wg którego prowadzi się postępowanie
  • Przygotowanie wniosku przez Inwestora (świadomość odpowiedzialności / ryzyko / konsekwencja treści wniosku w dalszej procedurze)
  • Treść wniosku / przykład
  • Elastyczność rozwiązań
  • Organy biorące udział w postępowaniu
  • Współpraca z projektantem odpowiedzialnym za ocenę wniosku Inwestora
  • Nadzór prac organów administracyjnych / relacje inwestorskie
  • Wydanie decyzji / analiza zapisów w decyzji
  • Tryb odwoławczy od decyzji
 • Procedura związana z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Akt prawny / analiza
  • Zapisy w obowiązującym planie miejscowym mpzp / analiza / interpretacja / szanse i zagrożenia dla dalszej procedury developerskiej
  • Procedura zmiany mpzp
 • Procedura wydania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej
  • Akt prawny, wg którego prowadzi się postępowanie
  • Przygotowanie wniosku przez Inwestora (świadomość odpowiedzialności / ryzyko / konsekwencja treści wniosku dla dalszej procedury)
  • Treść wniosku / przykład
  • Określenie warunków przyłączenia do sieci
  • Elastyczność rozwiązań
  • Zaliczka na poczet opłaty przyłączeniowej / analiza kosztów
  • Organy biorące udział w postępowaniu
  • Współpraca z operatorem sieci dystrybucyjnej (zakładem energetycznym) / relacje inwestorskie
  • Wydanie warunków lub brak wydania warunków przyłączenia do sieci /
  • Analiza zapisów w decyzji / aktualnie dostępna moc przyłączeniowa / punkt przyłączenia do sieci
  • Tryb odwoławczy od decyzji / procedury związane z udziałem URE
  • Zawarcie umowy o przyłączeniu do sieci
  • Przyłączenie do sieci i uruchowmienie przyłącza
  • Wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej na potrzeby własne
 • Procedura wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Skompletowanie niezbędnych dokumentów do przygotowania projektu budowalnego
  • Wybór odpowiedniego biura projektowego do przygotowanie projektu budowlanego wg założeń Inwestora
  • Nadzór inwestorski / współpraca z biurem projektowym oraz branżystami odpowiedzialnymi za poszczególne części projektu
  • Uzyskanie pozostałych decyzji oraz postanowień niezbędnych do wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Treść wniosku / przykład
  • Elastyczność rozwiązań w projekcie
  • Organy biorące udział w postępowaniu
  • Nadzór nad wydaniem decyzji / relacje inwestorskie
  • Analiza wydanej decyzji

Cena

Cena uczestnictwa w szkoleniu za jedną osobę

 • 730,00 zł netto dla rejestrujących się w terminie do 1 marca 2019 r. (+23% VAT)
 • 880,00 zł netto dla rejestrujących się w terminie po 1 marca 2019 r. (+ 23% VAT)
 • 10% zniżki dla kolejnej i kolejnych osób zgłaszanych z jednej firmy/instytucji
 • 10% rabatu dla uczestnika lub pracownika na kolejne wybrane szkolenie odbywające się w okresie do 6 m-cy
 • Płatność za szkolenia: z góry. Warunkiem uczestnictwa w szkolenia jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem wydarzenia
 • Sposób zapłaty:
  Przelew na podstawie faktury proforma lub wykorzystując poniższe dane:
  Nazwa odbiorcy: Akademia Biogazu
  Adres odbiorcy: ul. Sokratesa 9/39, 01-909 Warszawa
  Nr rachunku: 61 1140 2004 0000 3002 7674 4436 (mBank)
  Tytułem: szkolenia, imię i nazwisko uczestników
 • Liczba miejsc ograniczona. 

Co zawiera cena zakupu uczestnictwa w szkoleniu?

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Notes i długopis
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Zniżkę 10% na kolejne szkolenie (do wykorzystania alternatywnie przez inne osoby)
 • Lunch, napoje zimne, kawa i herbata, ciastka
 • Konsultacje poszkoleniowe (do 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia) polegające na możliwości jednorazowego zadania kilku pytań prowadzącemu szkolenie telefonicznie lub mailowo z zakresu prowadzonego szkolenia (odpowiedzi niezwłocznie, w miarę możliwości „od ręki”)
 • Koszt noclegów, dojazdu na szkolenie, opłaty parkingowe i inne niewymienione nie są wliczone w cenę

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać:

 • Wypełniając i wysyłając formularz na końcu tej zakładki.
 • Pobierając formularz do wydruku i odsyłając wypełniony i podpisany – plik do pobrania i wypełnienia
 • Wysyłając mail z tytułem i datą szkolenia, danymi kontaktowymi oraz danymi do faktury (biuro@akademiabiogazu.pl)
 • Telefonicznie (503 390 850)
 • Osobiście przed rozpoczęciem szkolenia dokonując opłaty gotówką z zastrzeżeniem dysponowania przez organizatorów wolnymi miejscami na szkolenie
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Warunki rejestracji

 • Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma
 • Wpłaty należy dokonać niezwłocznie w ciągu 7 dni od zgłoszenia, lecz nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia
 • Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zgłoszeniu otrzymanym od organizatora na fakturze pro-forma.
 • Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej
 • W przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni do daty rozpoczęcia szkolenia, organizator nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych
 • W przypadku rezygnacji w okresie 14 dni przed szkoleniem lub w przypadku nie przybycia na wydarzenie, organizator pobiera 100% płatności za szkolenie
 • Niedokonanie wpłaty nie jest równoważne i jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu
 • W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy lub wskazana osoba – należy powiadomić organizatora o zaistniałej zmianie wysyłając wiadomość e-mail do organizatora najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem
 • Płatność za szkolenia: z góry. Warunkiem uczestnictwa w szkolenia jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem wydarzenia
 • Przy braku możliwości uczestniczenia na szkoleniu po zapłacie istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia w innym terminie
 • Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu korzystania z www organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn nie leżących po jego stronie – w takich wypadkach zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, a dokonane wpłaty zwrócone w trybie niezwłocznym lub zaksięgowane na poczet szkolenia w innym terminie (do decyzji uczestnika)
 • Liczba miejsc ograniczona

Formularz rejestracyjny

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIACH!