Nazwa szkolenia:

Technologia i opłacalność biogazowni rolniczej

Lokalizacja szkolenia:

Warszawa

Data szkolenia:

16 marca 2019 r. (sobota)
7,5 godz. w tym 1 godz. przerw
Harmonogram szkolenia:

 • 10:00 rozpoczęcie
 • 11:45 przerwa kawowa 15 min
 • 13:45 lunch 30 min
 • 16:00 przerwa kawowa 15 min
 • 17:30 zakończenie szkolenia

Inne terminy tego szkolenia są podane w odrębnych zakładkach.
Kolejne terminy tego szkolenia będą podawane sukcesywnie.
Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych szkoleń zamkniętych dla firm/instytucji/grup (prosimy o kontakt dla ustalenia dogodnego terminu).

Organizator szkolenia

Akademia Biogazu
Akademia Biogazu Paweł Danilczuk
NIP: 5422607193
REGON: 366263291
Adres: ul. Sokratesa 9/39, 01-909 Warszawa

Kontakt do organizatorów:
Tel: 503 390 850

e-mail: biuro@akademiabiogazu.pl

Kontakt do prowadzących:
Będzie podany na szkoleniu

ZAPRASZAMY!

Trenerzy

Prowadzący szkolenia – trenerzy

Michał Ćwil

 • Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
 • Przewód doktorski na Politechnice Warszawskiej prowadził z zakresu cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych II generacji
 • W latach 2008-2017 kierownik, następnie dyrektor generalny oraz wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 • W latach 2008 – 2017 związany z Polską Grupą Biogazową S.A. odpowiedzialny za opracowanie koncepcji, analizy opłacalności, budżety inwestycyjne, rozwój i budowę elektrowni biogazowych
 • Zaangażowany w rozwój oraz pracę legislacyjną dotyczącą rynku odnawialnych źródeł energii i kogeneracji – inicjator wielu przyjętych rozwiązań prawnych
 • Kierował międzynarodowymi projektami dot. strategii energetycznych wynikających z wdrażania do prawa krajowego dyrektyw unijnych dedykowanych odnawialnym źródłom energii
 • W roku 2013 otrzymał tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej
 • W latach 2010 – 2015 kierownik i wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w odnawialnych źródłach energii na Uczelni Łazarskiego
 • Od maja 2017 r. zatrudniony w Gobarto S.A. odpowiedzialny za rozwój i eksploatację biogazowni rolniczych dedykowanych na rynek przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i branżowych w tym o cyrkulacji krajowej i międzynarodowej
 • Autor ponad 100 prezentacji na krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych poświęconych energetyce

Adresaci

Adresaci – grupa docelowa

 • Rolnicy i hodowcy
 • Przetwórcy sektora rolno-spożywczego
 • Deweloperzy i inwestorzy biogazowni rolniczych
 • Pracownicy firm zajmujących się biogazowniami rolniczymi
 • Pracownicy urzędów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego
 • Pracownicy uczelni i ośrodków naukowych zaangażowanych w rozwój biogazu
 • Pracownicy firm doradczych
 • Studenci i doktoranci uczelni przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych
 • Osoby zainteresowane zapoznaniem się od podstaw lub poszerzeniem wiedzy technicznej, ekonomicznej i formalno-prawnej biogazowni rolniczych (nie trzeba mieć wykształcenia technicznego, ekonomicznego czy prawnego ani doświadczenia w zakresie wykorzystania biogazu by zrozumieć przedstawiany materiał problemowy szkolenia)

Cel

Cele szkolenia

 • Przedstawienie podstaw niezbędnych dla rozumienia procesów technicznych i technologicznych biogazowni rolniczej
 • Pozyskanie wiedzy dla inicjacji procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej
 • Poznanie uwarunkowań rzeczowej realizacji dla uniknięcia pułapek prawnych i rynkowych i skorzystanie z doświadczeń praktyków
 • Pozyskanie wiedzy dla inicjacji procesu inwestycyjnego biogazowni rolniczej
 • Poznanie uwarunkowań rzeczowej realizacji dla uniknięcia pułapek prawnych i rynkowych i skorzystanie z doświadczeń praktyków
 • Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do oceny ofert firm wykonawczych, ofert firm dostarczających urządzenia, ofert firm konsultingowych
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do oceny dokumentacji projektowej przygotowanej przez podmioty trzecie
 • Nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowania własnej koncepcji biogazowni rolniczej
 • Przedstawienie szczegółowo harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowania proceduralnego, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych
 • Pozyskanie wiedzy dla przygotowania biznesplanu lub analizy finansowej inwestycji w biogazownię rolniczą
 • Ocena możliwości optymalizacyjnej nakładów inwestycyjnych i ich przełożenie na koszty operacyjne
 • Ocena możliwości optymalizacji kosztów operacyjnych dzięki dobrze wykonanemu studium wykonalności na etapie przygotowania i budowy biogazowni rolniczej
 • Poznanie uwarunkowań rynkowych i prawnych mających przełożenie na przychody z działalności operacyjnej
 • Poznanie dostępnych mechanizmów wspierania
 • Nabycie wiedzy w zakresie niezbędnym do negocjacji cenowych ofert dostawy komponentów do biogazowni lub realizacji biogazowni przez firmy technologiczne
 • Nabycie wiedzy do szybkiej oceny efektów ekonomicznych względem kosztów surowca
 • Nabycie wiedzy do oceny opłacalności przedsięwzięcia realizacji biogazowni lub przygotowania projektu biogazowni rolniczej dedykowanej inwestorom niezależnym

Program

Program szkolenia

Wprowadzenie:

 • Krótkie rozpoznanie oczekiwań uczestników od szkolenia
 • Wprowadzenie do rynku energii i procesu inwestycyjnego
 • Co to jest biogaz i kiedy kwalifikuje się pod biogaz rolniczy w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii?
 • Biogazownia a instalacja odnawialnego źródła energii: nie każda biogazownia spełnia definicję instalacji OZE w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Wykorzystanie biogazu w celach energetycznych: wytwarzanie lokalne energii elektrycznej i ciepła czy wtłaczanie biogazu do sieci?
 • Co to jest kogeneracja i jakie czynniki muszą być spełnione dla kwalifikowania jednostki do wysokosprawnej kogeneracji?
 • Co to jest moc elektryczna zainstalowana jednostki wytwórczej? – To kluczowy parametr podawany w dokumentacji, od którego zależy kwalifikowanie biogazowni do decyzji środowiskowej, wysokosprawnej kogeneracji, czy danego rodzaju konkursu o dofinansowanie czy systemu wsparcia (certyfikaty, dopłaty aukcyjne) a moc silnika gazowego wcale nie jest mocą elektryczną zainstalowaną biogazowni rolniczej.

Część techniczno-technologiczna:

 • Technologia wytwarzania biogazu:
  • Fermentacja metanowa: mezofilowa a termofilowa
  • Fermentacja jednostopniowa a wielostopniowa
  • Hydroliza a metanogeneza
  • Sucha a mokra fermentacja
 • Bilans masy: surowce, substraty, odgazowanie, masa pofermentacyjna, sucha masa a sucha masa organiczna
 • Magazyny surowca
 • Bilans energii: jak szacować uzysk biogazu? Jak szacować ilość wytwarzanej energii pierwotnej i końcowej, sprawności procesów.
 • Czas retencji: co to takiego i jak przekłada się na wielkość komór fermentacyjnych?
 • Co się składa na biogazownię? – Elementarna analiza obiektów i sieci technicznych oraz infrastruktury towarzyszącej
 • Plan zagospodarowania terenu:
  • wymagania infrastrukturalne
  • wymagania powierzchniowe
  • ruch drogowy,
  • lokalizacja obiektów na działkach o różnych kształtach,
  • minimalne odległości między obiektami, odległości względem granicy działki
 • Urządzenia techniczne: w budynku czy w kontenerach?
 • Magazynowanie masy pofermentacyjnej: zbiorniki czy laguny?
 • Magazynowanie masy pofermentacyjnej: wymagania, czas wyłączony z możliwości aplikowania nawozowego
 • Zbiorniki stalowe czy żelbetowe, monolityczne czy prefabrykowane? – Dostępne technologie
 • Obróbka wstępna surowców i odpadów (rozdrabnianie, higienizacja, sterylizacja)
 • Magazynowanie i oczyszczanie biogazu
 • Obieg biogazu (bezpieczeństwo pracy instalacji)
 • Techniki wprowadzania substratów do zbiorników fermentacji
 • Obieg biomasy, odcieki ze składowiska surowca lub odpadów (wymagania sanitarne)
 • Silniki gazowe a jednostka kogeneracji: przegląd producentów i dostawców – dobór urządzenia pod potrzeby inwestora
 • Podsumowanie: przedstawienie pułapek technicznych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym

Część ekonomiczna – ocena opłacalności:

 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Nakłady inwestycyjne biogazowni: dokumentacja projektowa, nabycie nieruchomości, nakłady rozwoju deweloperskiego, koszty przygotowania do budowy, zespołu nadzorującego i zaplecza budowy, koszty robót budowlanych i sieci technicznych, koszt technologii i urządzeń, koszty rozruchu i oddania do użytkowania
 • Koszty operacyjne: koszty surowcowe (ceny roślin energetycznych, koszt pozyskania odpadów produkcji rolnej, koszt pozyskania pozostałości przetwórstwa rolno-spożywczego), koszty serwisowe, podatkowe, osobowe i związane z gospodarką nawozową
 • Działania optymalizacyjne na etapie przygotowania i realizacji rzeczowej dla minimalizacji kosztów operacyjnych
 • Analiza produktów i usług biogazowni oraz rynków zbytu generowanych produktów: biogaz (półprodukt lub produkt), energia elektryczna, ciepło, chłód, masa nawozowa z masy pofermentacyjnej (płynna, odseparowana, wysuszona)
 • Analiza dostępnych mechanizmów wspierania:
  • certyfikaty błękitne „wydzielone” z zielonych
  • certyfikaty brązowe za ekwiwalent wtłoczenia biogazu do sieci dystrybucyjnej gazowej
  • certyfikaty z kogeneracji: żółte lub fioletowe
  • certyfikaty białe efektywności energetycznej
  • dopłaty aukcyjne
  • dopłaty gwarantowane feed in tariff lub feed in premium
  • dotacje inwestycyjne
 • Ceny jednostkowe: regulowane i rynkowe
 • Przychody
 • Amortyzacja
 • Analiza opłacalności
 • Podsumowanie: przedstawienie pułapek i barier ekonomiczno-finansowych, których warto unikać w procesie inwestycyjnym

Część warsztatowa – case studies:

 • Plan zagospodarowania terenu – dobór obiektów i urządzeń z bilansem masy, energii i mocy wytwórczej biogazowni na podstawie wybranych danych wsadowych podanych przez uczestników
 • Uproszczony model finansowy zaprojektowanej biogazowni rolniczej w polskich warunkach

Cena

Cena uczestnictwa w szkoleniu za jedną osobę

 • 730,00 zł netto dla rejestrujących się w terminie do 1 marca 2019 r. (+23% VAT)
 • 880,00 zł netto dla rejestrujących się w terminie po 1 marca 2019 r. (+ 23% VAT)
 • 10% zniżki dla kolejnej i kolejnych osób zgłaszanych z jednej firmy/instytucji
 • 10% rabatu dla uczestnika lub pracownika na kolejne wybrane szkolenie odbywające się w okresie do 6 m-cy
 • Płatność za szkolenia: z góry. Warunkiem uczestnictwa w szkolenia jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem wydarzenia
 • Sposób zapłaty:
  Przelew na podstawie faktury proforma lub wykorzystując poniższe dane:
  Nazwa odbiorcy: Akademia Biogazu
  Adres odbiorcy: ul. Sokratesa 9/39, 01-909 Warszawa
  Nr rachunku: 61 1140 2004 0000 3002 7674 4436 (mBank)
  Tytułem: szkolenia, imię i nazwisko uczestników
 • Liczba miejsc ograniczona.

Co zawiera cena zakupu uczestnictwa w szkoleniu?

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały dydaktyczne
 • Notes i długopis
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Zniżkę 10% na kolejne szkolenie (do wykorzystania alternatywnie przez inne osoby)
 • Lunch, napoje zimne, kawa i herbata, ciastka
 • Konsultacje poszkoleniowe (do 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia) polegające na możliwości jednorazowego zadania kilku pytań prowadzącemu szkolenie telefonicznie lub mailowo z zakresu prowadzonego szkolenia (odpowiedzi niezwłocznie, w miarę możliwości „od ręki”)
 • Koszt noclegów, dojazdu na szkolenie, opłaty parkingowe i inne niewymienione nie są wliczone w cenę

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać:

 • Wypełniając i wysyłając formularz na końcu tej zakładki.
 • Pobierając formularz do wydruku i odsyłając wypełniony i podpisany – plik do pobrania i wypełnienia
 • wysyłając mail z tytułem i datą szkolenia, danymi kontaktowymi oraz danymi do faktury (biuro@akademiabiogazu.pl)
 • Telefonicznie (503 390 850)
 • Osobiście przed rozpoczęciem szkolenia dokonując opłaty gotówką z zastrzeżeniem dysponowania przez organizatorów wolnymi miejscami na szkolenie
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Warunki rejestracji

 • Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma
 • Wpłaty należy dokonać niezwłocznie w ciągu 7 dni od zgłoszenia, lecz nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia
 • Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zgłoszeniu otrzymanym od organizatora na fakturze pro-forma.
 • Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej
 • W przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni do daty rozpoczęcia szkolenia, organizator nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych
 • W przypadku rezygnacji w okresie 14 dni przed szkoleniem lub w przypadku nie przybycia na wydarzenie, organizator pobiera 100% płatności za szkolenie
 • Niedokonanie wpłaty nie jest równoważne i jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu
 • W zastępstwie zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy lub wskazana osoba – należy powiadomić organizatora o zaistniałej zmianie wysyłając wiadomość e-mail do organizatora najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem
 • Płatność za szkolenia: z góry. Warunkiem uczestnictwa w szkolenia jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem wydarzenia
 • Przy braku możliwości uczestniczenia na szkoleniu po zapłacie istnieje możliwość skorzystania ze szkolenia w innym terminie
 • Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu korzystania z www organizatora
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn nie leżących po jego stronie – w takich wypadkach zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, a dokonane wpłaty zwrócone w trybie niezwłocznym lub zaksięgowane na poczet szkolenia w innym terminie (do decyzji uczestnika)
 • Liczba miejsc ograniczona

formularz rejestracyjny:

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIACH!