Usługi – nasza oferta

Koncepcje biznesowe

Dobór technologii

Rozwój projektów

Analizy finansowe

Wsparcie prawne

Przygotowanie do aukcji

Sprzedaż opracowań

Szkolenia i wyjazdy studyjne

Koncepcje biznesowe:

 • Strategie rozwoju i operacyjne;
 • Analizy rynku biogazu;
 • Zasilanie potrzeb własnych z biogazowni oraz z instalacji fotowoltaicznych;
 • Zakładanie klastrów i spółdzielni energetycznych;
 • Koncepcje biogazowni: kogeneracja, zatłaczanie do sieci gazowej, sprężony biometan CNG;
 • Sposoby zagospodarowania lokalnie ciepła (procesy technologiczne, ORC, suszarnie);
 • Zagospodarowanie masy pofermentacyjnej w celach nawozowych lub energetycznych;
 • Modele biznesowe współpracy z dostawcami substratów;
 • Modele biznesowe i analizy finansowe.

Dobór technologii:

 • Dobór wielkości jednostki wytwórczej,
 • Bilanse masy i energii dla biogazowni;
 • Dobór urządzeń i technologii, w tym kogeneracji i systemów oczyszczania biogazu, instalacji fotowoltaicznych;
 • Analiza jakościowa substratów;
 • Rekomendacje producentów, dostawców, wykonawców urządzeń, technologii i robót/usług;
 • Przygotowanie i negocjacje warunków dostaw urządzeń/technologii;
 • Przygotowanie budżetów lub kosztorysów inwestycyjnych;
 • Dokumentacja przetargowa, SIWZ, organizacja przetargów;
 • Opracowanie dokumentów eksploatacyjnych.

Rozwój projektów:

 • Rozwój deweloperski
  • Wybór i dobór lokalizacji pod instalacje OZE;
  • Analiza finansowa do oceny rentowności inwestycji OZE;
  • Umowy do nabycia tytułu prawnego do nieruchomości pod inwestycje;
  • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej i obsługa projektów deweloperskich;
  • Kompleksowe koordynowanie i nadzór procesu uzyskiwania zgód i decyzji (m.in. OOŚ, WZ, warunków przyłączenia, służebności, pozwolenia na budowę);
  • Studia wykonalności, w tym dobór technologii;
  • Projekt budowlany z uzgodnieniami.

 

 • Przygotowanie do budowy i budowa
  • Montaż finansowy, dotacje unijne;
  • Studia wykonalności;
  • Modele i analizy finansowe do oceny rentowności i do wniosków kredytowych;
  • Przetargi i dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, kosztorysy;
  • Wybór dostawców i wykonawców;
  • Negocjowanie warunków robót/usług/dostaw, umowy na dostawy i roboty;
  • Opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych;
  • Zarządzanie budową, procesami uruchomienia.

 

 • Oddanie do użytkowania
  • Dokumentacja odbiorowa i procedury odbiorowe;
  • Rejestracja Prezesa ARR / Koncesja Prezesa URE;
  • Przeprowadzenie rozruchów wyprowadzenia mocy, w tym uzgodnienia z OSD;
  • Dokumentacja BHP i HACCP biogazowni;
  • Procedury uzyskania statusu nawozu organicznego dla masy pofermentacyjnej;
  • Wniosek na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;

 

 • Eksploatacja
  • Administrowanie i sprawozdawczość;
  • Pośrednictwo w sprzedaży energii;
  • Dokumentacja związana z utrzymaniem obiektów;
  • Pośrednictwo w kontraktacji substratów;
  • Umowy kontraktacji;
  • Umowy serwisowe;
  • Optymalizacja kosztów operacyjnych;
  • Badania substratów i masy pofermentacyjnej;
  • Wnioski o wydanie świadectw pochodzenia zielonych/błękitnych, z kogeneracji lub gwarancji pochodzenia;

 

 • Sprzedaż lub zakup i ocena gotowych projektów
  • Ocena i wycena gotowych projektów deweloperskich OZE przygotowanych przez podmioty trzecie;
  • Ocena, wycena i pośrednictwo w sprzedaży lub zakupie projektów biogazowni i innych instalacji OZE znajdujących się na dowolnym stadium zaawansowania rozwoju;
  • Wycena istniejących instalacji OZE;
  • Pośrednictwo w sprzedaży lub zakupie biogazowni i rolniczych i innych instalacji OZE będących na etapie budowy.

Analizy finansowe:

 • Modele finansowe do oceny rentowności inwestycji;
 • Modele finansowe do wniosków o dofinansowanie;
 • Modele finansowe do wniosków kredytowych;
 • Kalkulator produkcji biogazu;
 • Szczegółowa analiza kosztów inwestycyjnych i operacyjnych biogazowni;
 • Szczegółowa analiza kosztów inwestycyjnych i operacyjnych instalacji fotowoltaicznych;
 • Wyliczenie jednostkowej pomocy publicznej;
 • Kalkulator wysokosprawnej kogeneracji;

Za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzimy również sprzedaż wybranych gotowych narzędzi i modeli finansowych do badania rentowności inwestycji w odnawialne źródła energii z udziałem dopłat aukcyjnych.

Wsparcie prawne:

 • Procedury i procesy rozwoju projektów,
 • Systemy wsparcia z uwzględnieniem świadectw pochodzenia (zielone, błękitne, żółte, czerwone, fioletowe, białe), dopłat aukcyjnych (feed-in-tariff, feed-in premium) oraz dotacji;
 • Koncesje na wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej;
 • Rejestracja wytwórcy biogazu rolniczego;
 • Konsultacje i interpretacje przepisów branżowych, szczególnie w zakresie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych;

Przygotowanie do aukcji:

 • Kompleksowe przygotowanie projektu pod aukcje;
 • Procedura prekwalifikacji przed aukcją;
 • Deklaracje i rejestracje podmiotu planującego wziąć udział w aukcji;
 • Wyliczenie maksymalnej oraz jednostkowej pomocy publicznej;
 • Przygotowanie oferty aukcji, w tym wolumenu deklarowanego poziomy produkcji i ceny jednostkowej;
 • Ocena rentowności dla przedsięwzięcia z dopłatą aukcyjną;
 • Ocena i wyliczenia potencjalnej kary za niedotrzymanie deklarowanego poziomu produkcji.

Sprzedaż opracowań i gotowych projektów:

Oprócz konwencjonalnych usług konsultingowych i doradczych, prowadzimy za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaż wybranych gotowych poradników rozwoju projektów oraz gotowych narzędzi do badania rentowności inwestycji w biogazownie rolnicze i inne odnawialne źródła energii przy określonych założeniach projektowych:

 • Ocena rentowności;
 • Analizy i kalkulatory;
 • Dokumentacja projektowa;
 • Opracowania i poradniki;
 • Gotowe projekty.

Szczegółowy opis poszczególnych narzędzi produktów zestawionych w powyższych kategoriach znajduje się w zakładce “Sklep”.

Szkolenia i wyjazdy studyjne:

Prowadzimy specjalistyczne indywidualnie zamawiane szkolenia, wykłady lub warsztaty, które obejmują m.in. następujący zakres:

 • Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: aukcje, świadectwa pochodzenia, świadectwa pochodzenia z kogeneracji, sprzedaż energii;
 • Deweloperski rozwój;
 • Proces budowy i oddania do użytkowania instalacji OZE;
 • Eksploatacja instalacji OZE;
 • Przegląd technologii;
 • Warsztaty przygotowania studium wykonalności wraz z analizą finansową przedsięwzięć inwestycyjnych OZE;
 • Warsztaty oraz wizyty studyjne na zrealizowanych i działających instalacjach OZE.