Ustawa o promowaniu energii z kogeneracji

Ustawodawca przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawa wprowadza nowy mechanizm wspierania w postaci dopłat aukcyjnych dla istniejących i nowych instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji.

 • kasuje system certyfikatów żółtych, fioletowych i czerwonych dla kogeneracji, których ważność i tak dobiegła końca z 31.12.2018 r.
 • wprowadza dopłaty aukcyjne dostępne w ramach puli odrębnie ustanawianych dla poszczególnych instalacji, w tym instalacji OZE. W tym ostatnim przypadku wdrożenie przepisów nastąpiło przez stosowne zmiany w przepisach obowiązującej ustawy o OZE,
 • W dniu 7 stycznia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę,
 • aukcje dla biogazowni będą ogłaszane w ramach aukcji dla instalacji OZE (także istniejących instalacji),
 • przy zakwalifikowaniu do dopłat aukcyjnych (wystąpienie z systemu błękitnych certyfikatów) wsparciu podlegać będzie tylko energia wprowadzona do sieci (a nie jak dotychczas także ta zużywana na własne potrzeby technologiczne).
 • ceny referencyjne na 2019 r. dla biogazowni rolniczych działających lub planowanych do wybudowania w systemie wsparcia kogeneracyjnego regulowane są ceną referencyjną wynoszącą odpowiednio:
  • 730 zł/MWh (instalacje biogazowni rolniczych do 0,5 MW mocy elektrycznej zainstalowanej)
  • 680 zł/MWh (instalacje biogazowni rolniczych powyżej 0,5 MW mocy elektrycznej zainstalowanej, ale nie większej niż 1 MW)
  • 640 zł/MWh (instalacje biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW).